Onze Excursies

  • U heeft de keuze uit diverse mooie excursiegebieden in het noorden van Nederland.
  • Wij bieden privé-excursies op maat. Dat wil zeggen: u gaat uitsluitend met uw eigen gezelschap op pad en de excursie wordt gedaan in overeenstemming met uw wensen en mogelijkheden.
  • U wordt begeleidt door een deskundige gids.
  • Afhankelijk van wat u wilt, kunnen we u adviseren over de perfecte bestemming.
  • Combinaties zijn uiteraard ook mogelijk.
  • Verschillende arrangementen.
  • Alle excursies zijn te boeken voor zowel een hele als een halve dag. Het Lauwersmeer en de Waddeneilanden zijn ook geschikt als meerdaagse bestemming.

                          Lauwersmeer - Diependal/Fochteloërveen - Weerribben/De Wieden - 

                Ketliker Skar - Easter Skar - Zuid-West Friesland/Gaasterland - Waddeneilanden


Lauwersmeer

Uitgestrekt natuurgebied op de grens van Friesland en Groningen

Een kleine greep uit de vogelsoorten die gezien kunnen worden: Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Zeearend, Torenvalk, Fuut, Dodaars, Lepelaar, Brandgans, Oeverzwaluw, Blauwborst, Rietzanger, Grasmus, Baardmannetje, Rietgors, Kemphaan, Grutto.Het Nationaal Park Lauwersmeer is één van de beste vogelgebieden van Nederland. Er is een grote verscheidenheid aan biotopen, ieder met z'n eigen "vogelbevolking". Zo vinden we veel eendensoorten op het open water, rietvogels in de uitgestrekte rietvelden en akker- en weidevogels. Met name aan de Friese kant van het gebied zijn in de winter duizenden ganzen te vinden, verschillende soorten. Voor dit fenomeen komen buitenlandse vogelaars naar ons land. Aan deze kant is ook de Ezumakeeg gelegen. Dit is het beste gebied voor steltlopers in Nederland. Roofvogels komen we overal in het gebied tegen. Het Lauwersmeer is, na de Oostvaardersplassen, de tweede plek waar de Zee#arend in Nederland is gaan broeden.


Diependal/Fochteloërveen

Bijzonder natuurreservaat op de grens van Friesland en Drenthe


Diependal is een natuurreservaat in het voormalig vloeiveldencomplex nabij Oranje. Het is eigendom van Het Drentse Landschap. De vloeivelden zijn indertijd ingericht met het doel afvalwater van de aardappelmeelfabriek 'Oranje' te zuiveren. Het eiwitrijke water bood een rijke bestaansmogelijkheid voor met name insecten en hun larven en kleine kreeftachtigen. Deze vormden een belangrijke voedselbron voor vogels - vooral steltlopers - die hier vooral tijdens de trek in grote getale tijdelijk neerstreken.

In 1980 is de fabriek gesloten en in de planologische bestemmingen werd het gebied als natuurgebied aangemerkt. Het uitgangspunt was een "sawasysteem". De velden werden kunstmatig bevloeid zodat er slikken, naast het open water, zouden blijven bestaan. Deze nieuwe situatie heeft geleid tot de aanwezigheid van diverse soorten trekvogels waaronder steltlopers als groenpootruiter, zwarte ruiter en watersnip. In de trektijd verschijnen er ook vele soorten eenden, verschillende roofvogels en zangvogels, soms in grote getale. Ook is de functie als broedgebied versterkt. Meerdere zeldzame soorten broeden er: geoorde fuut, dodaars, roodhalsfuut, bruine kiekendief, baardmannetje, blauwborst en krakeend. In het gebied staat een kijkhut, die via een tunnel van 162 m te bereiken is.

Fochteloërveen is een hoogveengebied en dit ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De veenmossen sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant door en fungeren, door hun watervasthoudende werking, als een spons. Het regenwater kan zo goed worden vast gehouden en door de zuurstofarme omstandigheden verteren de mosresten niet. Levend hoogveengebieden zijn uiterst zeldzaam in Nederland en het Fochteloërveen is een van de belangrijkste. Diverse organisaties doen er dan ook veel aan om dit gebied te beschermen en, indien mogelijk, uit te breiden. Door verdroging en vermesting te verminderen wordt het leefgebied gunstiger voor de hoogveenmossen en eenjarig wollegras wat goed is voor het veenhooibeestje, de heikikker, de veenmier en de ringslang. De maatregelen leiden er ook toe dat er een groter aaneengesloten nat en rustig broedgebied blijft bestaan. Hierdoor groeien de kansen voor de kraanvogel, de blauwborst, porceleinhoen, roodborsttapuit, geoorde fuut en het paapje (het Fochteloërveen is voor het paapje het belangrijkste broedgebied binnen Nederland). 


 Weerribben-De Wieden

    Nationaal Park

Weerribben-De Wieden is een nationaal park en is sinds 2009 als zodanig een geheel. Het heeft een oppervlakte van 10.000 hectare en is daarmee het grootste laagveenmoerasgebied van Noord-West Europa. Het landschap van De Weerribben en De Wieden is vooral ontstaan door vervening en rietteelt, waardoor een zeer gevarieerd landschap is ontstaan met verschillende ecosystemen: weilanden, riet- en hooilanden, moerasbossen en trilveen. Dit alles gelardeerd met sloten, vaarten en meren. 

Door deze ecologische diversiteit is het gebied van belang voor tal van dier- en plantensoorten, waaronder een aantal zeer zeldzame vlinders, zoals de grote vuurvlinder en de grote weerschijnvlinder.

In het Nationaal Park Weerribben-De Wieden werden in 2002 otters uitgezet. Die kwamen in het gebied van nature voor, maar stierven in de jaren tachtig van de twintigste eeuw uit. Ze hebben zich sinds de herintroductie in 2002 weer in het gebied gevestigd, en van daaruit verspreid over andere delen van Nederland. 

Ornithologisch is het gebied niet alleen van belang voor de broedvogelstand, maar is het ook een pleisterplaats voor de doortrekkende en overwinterende soorten. Onder de broedvogels bevinden zich: purperreiger (70 paren), roerdomp, fuut, bruine en blauwe kiekendief, ransuil, slobeend, snor, wulp, watersnip, kokmeeuw, zwarte stern en verder talrijke soorten eenden en andere water- en moerasvogels van het laagveengebied. Tegen het reservaat aan ligt een groot vogelreservaat met een goede weidevogelstand.


Ketliker Skar

Parel in een beekdal 

Het Ketliker Skar, ook wel Katlijker Schar genoemd, is een prachtig en afwisselend natuurgebied in Friesland en eigendom van de vereniging It Fryske Gea. Het ligt oostelijk van Heerenveen, deels in een zandlandschap, deels in het dal van de Tjonger. Het bestaat uit zo'n 30 ha aan heide (struikheide, gewone dopheide en kraaiheide) en dit is tevens een van de laatste restanten van de ooit uitgestrekte heiden en scharren in de Friese wouden. Daarnaast liggen er gevarieerde bossen, zware houtwallen, venige weiden en gemoderniseerde landbouwgronden in een zwaar beboste parkachtige omgeving. Het boeiende is de variatie en afwisseling in biotopen. 

Het Ketliker Skar is een prachtig gebied om te wandelen en deels goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In het noorden sluit het gebied aan bij de Katlijker heide. Naar het zuiden sluit het Schar aan bij de Tjongerdellen, een zeer vochtig natuurgebied in de vallei van de, tegenwoordig gekanaliseerde, maar ooit hevig slingerende Tjonger. Door de grazende Schotse Hooglanders, reeën en damherten zijn er verschillende open plekken. Het totale gebied is ruim 413 ha groot. 

Het bos bestaat uit dichte productiebossen, afgewisseld met met statige eiken- en beukenlanen. Deze variatie zorgt er voor dat hier veel verschillende soorten dieren en planten kunnen leven. Een aantal vrij zeldzame libellen kan men hier tegenkomen, zoals de groene glazenmaker en de weidebeekjuffer. Talloze vlinders fladderen door het gebied, vorig jaar is voor het eerst de grote weerschijnvlinder gezien.  

Qua vogels is dit het terrein van o.a. grauwe- en bonte vliegenvanger, geelgors, gekraagde roodstaart, specht (grote- en kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht), boompieper, wielewaal en holenduif. In de naaldbossen hebben goudhaan, kuifmees en zwarte mees hun onderkomen. Aan de zuidkant, waar het bos ophoudt, staat een uitkijktoren waar men een schitterend uitzicht heeft over de Tjongerdellen en de vogellijst kan worden uitgebreid met koekoek, watersnip, kiekendief, grutto, etc.

Tussen de sparren bevinden zich verschillende dassenburchten. Overdag zijn er geen dassen te zien, maar hun sporen zijn zeker te vinden. Regelmatig ziet men plukken dassenhaar in het prikkeldraad of aan de onderkant van een hek.  


Easterskar

Onverwacht natuurgebied op steenworp afstand van Heerenveen

Het Easterskar is een prachtig moerasgebied en eveneens in beheer van Het Fryske Gea. Het is hier heerlijk wandelen langs de oude petgaten, door het moerasbos en vanuit de vogelkijkhut heeft u een prachtig uitzicht op dit gevarieerde landschap.. Veel verschillende planten en dieren voelen zich hier thuis. Het is een van de zeldzame gebieden waar de otter zijn leefgebied heeft. In het voorjaar broeden hier maar liefst 90 verschillende soorten vogels, zoals de roerdomp, grauwe gans, putter, grote bonte specht, rietzanger en blauwborst. In het voorjaar zijn er enorme hoeveelheden grauwe ganzen, die hier tijdelijk hun domicilie hebben. 

Het gebied is tevens rijk aan verschillende soorten libellen en vlinders, waaronder de Grote Weerschijnvlinder. Nationaal Landschap Zuid-West Friesland/Gaasterland

Gevarieerd landschap in het mooiste deel van Friesland 

Het Nationaal Landschap Zuid-West Friesland (Súd-West Fryslân) ligt tussen de Kop van de Afsluitdijk, Bolsward, Sneek, Joure, Lemmer en de IJsselmeerkust.

Dit gebied is zo bijzonder omdat er in een klein gebied verschillende contrasterende landschappen bestaan, waarin ook de geschiedenis nog zo goed te zien is. Het open polderland met weilanden, terpdorpen, dijken en weidse meren gaat abrupt over in de bossen en de beslotenheid van de heuvels van Gaasterland. Deze heuvels die ooit door het landijs zijn opgestuwd, eindigen als kliffen bij het IJsselmeer. 

Gedurende deze excursie leiden wij u langs een aantal mooie plekken in Zuid-West Friesland: de Sondeler Leijen en het Rijsterbos, beide gelegen in de streek Gaasterland, en de Warkumer- en Makkumerwaard (IJsselmeerkust). 

Sondeler Leijen
Sondeler Leijen

Vooral in de wintermaanden kunt u vanuit de vogelkijkhut van de Sondeler Leijen diverse eendensoorten zien, zoals krakeend, kuifeend, nonnetje en wintertaling. Als wintergasten zien we hier o.a. wilde zwanen. In het voorjaar laten diverse rietvogels van zich horen. Op de nabijgelegen weilanden zitten zeer veel weidevogels, waaronder de veldleeuwerik. 

Het Rijsterbos is een majestueus bos met statige lanen en eeuwenoude bomen (zowel loof-, als naaldbos) en het ligt aan de rand van het IJsselmeer. Het bos, dat werd aangelegd in de 18e eeuw, heeft een rijke flora en fauna. Het herbergt wild als dassen en reeën. Vogels die hier hun thuis hebben zijn o.a. de buizerd, bonte specht, nachtegaal en bosuil. 

De Warkumer- en Makkumerwaarden zijn vogelparadijsjes aan het IJsselmeer. Het hele jaar door kan men genieten van enorme aantallen en soorten. Gedurende het broedseizoen huizen er diverse soorten meeuwen (soms zelfs geelpootmeeuwen), visdiefjes, kluten, bontbekplevieren, groenpootruiters, zwarte ruiters, watersnippen en verschillende soorten overlopers. Tevens is het een gebied waar de, tot de verbeelding sprekende, kemphaan voorkomt. Weidevogels die zijn waar te nemen: grutto's, tureluurs, wulpen, veldleeuwerikken, graspiepers, witte kwikstaarten, kneutjes en gele kwikstaarten. In de winter herbergt de Warkumerwaard verschillende eendensoorten, waaronder smienten en ganzen, o.a. grauwe gans, brandgans en dwerggans. Ook de goudplevier vindt hier een tussenstation. 

Niet alleen voor vogels is dit een rijk gebied, ook verschillende zeldzame inscecten zijn hier te zien: grote weerschijnvlinder, het zilte langlijfje en nachtvlinders als biessnuitmot en stippelrietboorder.


Waddeneilanden

Texel, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog

De Waddeneilanden hoeven eigenlijk geen betoog: altijd een prachtige bestemming voor een mooie excursiedag.